Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

czapkaZdzika
1690 47f4
Reposted fromShini Shini

October 24 2014

czapkaZdzika
czapkaZdzika
3209 a643
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialadygrey ladygrey
czapkaZdzika
2567 09b7
Reposted fromzenibyja zenibyja vialadygrey ladygrey
czapkaZdzika
9901 19be 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaopuszek opuszek
czapkaZdzika
3461 aee7
Reposted frompugul pugul
0450 cc64 500
Reposted from221boners 221boners viapugul pugul
czapkaZdzika
6646 3772
Reposted fromksienrzniczka ksienrzniczka viaWolffGirl WolffGirl
czapkaZdzika
“I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.”
— Zuczyk
Reposted fromextraordinary extraordinary
czapkaZdzika
Niekompletność domagała się uzupełnienia- czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy a drugie jeszcze nie zaczyna? W głowie powstaje pustka."

W. Gombrowicz
Reposted fromextraordinary extraordinary
czapkaZdzika
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

J. Żulczyk
Reposted fromextraordinary extraordinary

October 16 2014

czapkaZdzika
9006 1cad 500
You Forgot To Say ''Clear''
Reposted frompzak pzak viaiurb iurb
6909 9534 500

buzzfeed:

buzzfeedbooks:

22 Literary Pun Names For Your Dog

Yes. Good.

i call my cat meow zedong

Reposted frompickypain pickypain viaiurb iurb
czapkaZdzika
3319 3755 500
Reposted fromnimble nimble

September 08 2014

czapkaZdzika
6692 e6b5
Reposted fromnathloves nathloves viaopuszek opuszek
czapkaZdzika
5257 aecf 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaWolffGirl WolffGirl
czapkaZdzika
5965 8415
Reposted frommartynkowa martynkowa viagriber griber

September 04 2014

czapkaZdzika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl